Statut Stowarzyszenia Klub Herbaty Zaparzaj

Uznając herbatę za integralną część kultury i naszego życia, w trosce o spokojny i prawidłowy rozwój Klubu Herbaty Zaparzaj, świadomi niedoskonałości natury ludzkiej niniejszym poniższy statut uroczyście uchwalamy.

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie Klub Herbaty Zaparzaj zrzesza ludzi, którzy uznają herbatę za część kultury i element wzbogacający ich życie.

Art. 2

Inne dziedziny kultury winny być traktowane z szacunkiem.

Art. 3

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę “Klub Herbaty Zaparzaj”.

§ 2 Siedzibą Klubu Herbaty Zaparzaj jest Poznań.

Art. 4

Terenem działania Klubu Herbaty Zaparzaj jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5

Podstawą działania Klubu Herbaty Zaparzaj są:

 1. Statut,
 2. uchwały władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego w RP prawa.

ROZDZIAŁ II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań członków oraz propagowanie wśród ogółu społeczności herbaty we wszelkich jej odmianach tj: w ujęciu kulturowym, ekologicznym, historycznym, rolniczym czy działań wspierających fair trade, jako element życia wzbogacający społeczeństwo i członków stowarzyszenia.

Art. 7

§ 1 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie lokalnych i ogólnopolskich spotkań miłośników herbaty,
 2. organizowanie prelekcji, dyskusji, konkursów, kursów i warsztatów,
 3. wydawanie tematycznych czasopism, biuletynów i informatorów, w formie elektronicznej i tradycyjnej,
 4. organizowanie przeglądów filmowych, wystaw i wernisaży,
 5. wspieranie i promowanie artystycznej działalności członków Stowarzyszenia,
 6. działalność edukacyjną i informacyjną w mediach,
 7. wyjazdy edukacyjne związane z herbatą,
 8. organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych członków i sympatyków Stowarzyszenia,
 9. wspieranie indywidualnego uczestnictwa członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach w powyższym zakresie realizowanych przez inne niż Stowarzyszenie podmioty,
 10. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach i sposobach ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem krajów o bogatej historii i kulturze herbacianej.
 11. podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki oraz promocji i organizacji wolontariatu, a także aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego.

§ 2 Cele wskazane w Art. 6 oraz sposoby ich realizacji wskazane w Art. 7 § 1 mogą być realizowane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatna działalność statutowa.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 8

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy miłośnik herbaty, który popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

Art. 9

§ 1 O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu.

§ 2 Warunkami uzyskania członkostwa są:

 1. wykazanie aktywności w realizowaniu celów Stowarzyszenia

Art. 10

§ 1 Członek posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
 3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 2 Członek ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i innych postanowień władz Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,
 4. regularnie lub rocznie z góry płacić kwartalne składki członkowskie.

Art. 11

§ 1 Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. śmierci,
 2. całkowitego ubezwłasnowolnienia,
 3. złożenia na ręce członka Zarządu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
 4. przesunięcie do statusu członka – seniora,
 5. usunięcia na skutek niepłacenia składek,
 6. usunięcia dyscyplinarnego.

§ 2 Przesunięcie z grona członków do grona członków – seniorów następuje w drodze uchwały Zarządu na wniosek zainteresowanego członka niemogącego kontynuować aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§ 3 Członka zalegającego ze składkami za okres 6 miesięcy Zarząd wzywa do zapłaty zaległych składek listem wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po dwóch tygodniach od daty wysłania wezwania, w razie niezapłacenia, na najbliższym Zebraniu członków Zarządu wniosek o wykreślenie zalegającego z listy członków. Zebranie podejmuje decyzję w tej sprawie zwykłą większością głosów w głosowaniu.

§ 4 Decyzję w sprawie dyscyplinarnego pozbawienia członkostwa podejmuje Zarząd.

Dyscyplinarne pozbawienie członkostwa może nastąpić w przypadku:

 1. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub innymi uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. naruszanie dobrego imienia Stowarzyszenia,
 3. długotrwały brak wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
 4. trzykrotne zastosowanie wobec członka procedury określonej w § 3,
 5. sprzeniewierzenie mienia Stowarzyszenia,
 6. inne prowadzenie działalności na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
  1. świadome zakłócanie przebiegu spotkań,
  2. b. inne powtarzające się zachowania destabilizujące działalność Stowarzyszenia.
 7. wszczęcie postępowania z oskarżenia publicznego.

ROZDZIAŁ IV – CZŁONKOWIE – SENIORZY STOWARZYSZENIA

Art. 12

 1. Członkami – seniorami mogą zostać zasłużeni dla Stowarzyszenia członkowie po zakończeniu aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia na swój wniosek za zgodą Zarządu.
 2. Członek – senior ma prawo, na swój wniosek i za zgodą Zarządu, odzyskać status członka Stowarzyszenia.

Art. 13

Członkowie – seniorzy posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków z wyjątkiem określonych w art. 10 § 1 pkt. 1 i § 2 pkt. 1,4

Art. 14

Do członków seniorów stosuje się odpowiednio postanowienia art. 11 § 1 punkt 1, 2, 3, 6.

ROZDZIAŁ V – WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 15

§ 1 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 2 Zabrania się łączenia funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie.

§ 3 W skład Władz Stowarzyszenia mogą wchodzić tylko jego członkowie zwyczajni.

§ 4 Członkowie władz Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymać zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

§ 5 W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 16

§ 1 Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 2 Do kompetencji Zebrania należą:

 1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia
 4. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 6. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
 7. określanie wysokości składki członkowskiej.
 8. ustalanie, co Stowarzyszenie uznaje za cele stowarzyszenia. Przy podejmowaniu uchwał w tej sprawie Zebranie uwzględnia:
  1. definicje słownikowe słowa „herbata” w kontekście art. 2 § 1,
  2. zdania członków i członków – seniorów wyrażone w dyskusji,
  3. opinię Zarządu,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 3 Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej.

Art. 17

§ 1 

1. Zebrania zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 3  członków Stowarzyszenia. Wniosek do Zarządu powinien zawierać proponowany porządek obrad. Zwołania dokonuje się pocztą elektroniczną na przynajmniej 5 dni przed terminem Zebrania. Zwołując Zebranie Zarząd informuje o miejscu, czasie i porządku obrad. Po wpływie wniosku o zwołanie zebrania Zarząd ma obowiązek zawiadomić o nim nie później niż w ciągu 30 dni.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wnioskować o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe uchwały, proponując ich treść na 3 dni przed terminem zebrania. Zarząd niezwłocznie przesyła projekt dodatkowej uchwały. Wniosek musi być złożony przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia. 

§ 2 Zebrania odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Zarząd lub w przypadku okoliczności zmuszających do tego – online przy użyciu technologii darmowej i dostępnej.

§ 3 Zebranie ma zdolność podejmowania ważnych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa ogólnej liczby członków.

§ 4 Członek może uczestniczyć w Zebraniu za pośrednictwem ustanowionego na piśmie pełnomocnika także będącego członkiem lub w drodze dokumentowej.

§ 5 Zebraniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia bądź osoba przez niego wyznaczona.

§ 6 Z Zebrań sporządza się protokół zawierający przynajmniej wymienienie obecnych, stwierdzenie ważności odbywanego Zebrania i wymieniający treść powziętych uchwał. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i obrany przez Zebranie Sekretarz.

Art. 18

§ 1 Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

§ 2 Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie bieżących prac Stowarzyszenia i współpracą z innymi organizacjami,
 2. określanie szczegółowego programu działania Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 4. wykonywanie uchwał Zebrania,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia włącznie z przedstawieniem projektu budżetu
 6. sporządzanie sprawozdania finansowego
 7. inne sprawy mieszczące się w granicach zwykłego zarządu

§ 3. Swoje decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

§ 4 Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach sądowych i pozasądowych upoważniony jest Prezes i każdy z członków Zarządu indywidualnie.

§ 5 Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia może zaciągać 2 członków Zarządu działających łącznie lub osoba/osoby upoważnione przez Zarząd działające w ramach ograniczeń wynikających z uchwały budżetowej oraz uchwał Zarządu.

Art. 19

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes Stowarzyszenia,
 2. od 1 do 2 wiceprezesów Stowarzyszenia

Art. 20

§ 1 Zebranie może w każdym czasie odwołać Członków Zarządu z zajmowanego stanowiska.

§ 2 Odwołanie Członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 21

§ 1 Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

§ 2 Do kompetencji Komisji należą :

 1. kontrola działalności Zarządu i ocena jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Zebrania,
 2. przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu i Zarządowi,
 3. dokonywanie wykładni Statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Stowarzyszenia,
 4. zatwierdzanie sprawozdania finansowe,
 5. inne sprawy powierzone przez niniejszy statut.

§ 3 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy bądź na wniosek trzech członków Stowarzyszenia, z której wnioski przedstawia na najbliższym Zebraniu stowarzyszenia.

Art. 22

§ 1 Mandat Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:

 1. na skutek pisemnej rezygnacji,
 2. z chwilą odwołania przez Zebranie,
 3. wraz z utratą członkostwa Stowarzyszenia.
 4. z chwilą wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 15 §5

§ 2 W przypadku gdy z przyczyn wskazanych w §1 wygasł mandat Członka Zarządu Prezes Zarządu decyduje o:

a) powierzeniu jego obowiązków innym Członkom Zarządu

b) lub powołaniu kolejnego Członka Zarządu

§ 3 W przypadku decyzji o powołaniu nowego Członka Zarządu Prezes Zarządu zwołuje zebranie w celu zatwierdzenia wyboru nowego Członka Zarządu.

§ 4 W przypadku gdy z przyczyn wskazanych w § 1 wygasł mandat Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu zwołują zebranie, na którym jest dokonywany wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

§ 5 W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu z przyczyn wskazanych w §1 Prezes Zarządu zwołuje Zebranie, na którym następuje uzupełnienie składu Komisji.

ROZDZIAŁ VI – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 23

§ 1 Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. inne prawa majątkowe,
 3. środki pieniężne.

§ 2 Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących środków:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz z majątku Stowarzyszenia,
 4. wpływów z ofiarności publicznej,
 5. lokata

§ 3 Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 4 Termin zapłaty składki upływa z końcem ostatniego miesiąca kwartału.

§ 5 Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 6 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 24

§ 1 Zarząd sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 2 Sprawozdania finansowe przekazuje się właściwemu organowi nadzorczemu.

ROZDZIAŁ VII – PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 25

§ 1 Zmian w statucie może dokonać Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych większością 2/3 głosów.

§ 2 Wniosek w sprawie zmiany Statutu musi wpłynąć na ręce Zarządu na co najmniej 3 dni przed głosowaniem.

Art. 26

§ 1 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Zebrania podjętej kwalifikowalną większością w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 2 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 27

§ 1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.