Metody ochrony plantacji herbaty przed agrofagami – korzyści i zagrożenia.

Prof. Dr hab. Paweł Węgorek, Instytut Ochrony Roślin

11.09, 13:00-14:00

Wstęp wolny 

Uprawy herbaty w rejonach hodowli tej roślin, podobnie jak wszystkie gatunki roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych są atakowane przez agrofagi czyli organizmy szkodliwe. Te organizmy to patogeniczne grzyby i bakterie wywołujące choroby roślin herbaty, chwasty, konkurujące o przestrzeń i związki mineralne zawarte w glebie a także roślinożerne zwierzęta takie jak owady, nicienie i roztocza. Wszystkie te organizmy w większym lub mniejszym stopniu wpływają na plony upraw herbaty i bardzo często wymagają zwalczania. Pomimo integracji metod walki z agrofagami herbaty a więc łączenia metod agrotechnicznych, hodowlanych i biologicznych często niezbędne są również syntetyczne środki chemiczne (herbicydy, fungicydy,insektycydy) zwane ogólnie pestycydami. W regionach dużego zagrożenia ze strony szkodliwych organizmów ich użycie jest niezbędne. Rodzi to różne zagrożenia. Przede wszystkim dla konsumentów, a więc dla ludzi ale również dla środowiska przyrodniczego, ponieważ każde użycie środków chemicznych jest brutalnym naruszeniem równowagi ekosystemu prowadzącym do zubożenia jego różnorodności biologicznej. Jak więc pogodzić ochronę upraw i uzyskiwanie zadowalających plonów z ochroną przyrody i zdrowia ludzi?

Problem ten naświetli  Państwu prof. dr hab. Paweł Węgorek z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, kierownik Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych IOR-PIB

Protecting tea plantations against pests methods – benefits and threats to biodiversity and humans

Prof. Dr hab. Paweł Węgorek, Instytut Ochrony Roślin

09/11, 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Free entrance

The cultivation of tea in the regions where this plant is grown, like all species of agricultural, fruit and vegetable plants, is attacked by pests, i.e. harmful organisms. These organisms include pathogenic fungi and bacteria that cause tea plant diseases, weeds, competing for space and soil minerals, and herbivorous animals such as insects, nematodes and mites. All these organisms, to a greater or lesser extent, affect the yield of tea crops and very often require control. Despite the integration of methods of fighting tea pests, i.e. combining agrotechnical, breeding and biological methods, synthetic chemicals (herbicides, fungicides, insecticides), generally referred to as pesticides, are also often necessary. In regions where there is a high risk of harmful organisms, their use is essential. This poses various dangers. First of all, for consumers, and therefore for people, but also for the natural environment, because each use of chemicals is a brutal violation of the balance of the ecosystem leading to the impoverishment of its biodiversity. So how to reconcile the protection of crops and obtaining satisfactory crops with the protection of nature and human health?

This problem will be highlighted by prof. dr hab. Paweł Węgorek from the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań, head of the Department of Entomology and Animal Agrophages IOR-PIB

Rozkład Czasowy Wydarzenia (1)

Scena
-
prof. dr hab. Paweł Węgorek z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *